" Tek kaynaktan çok yönlü ve ekonomik çözüm "


Sürdürülebilirlik: Ekonomik, Sosyal ve Çevresel Gelişimin Anahtarı  • Günümüzde ortaklarınız yatırım yaptıkları şirketlerden sadece kar değil aynı zamanda topluma olumlu katkıda bulunmalarını ve çevreye zarar vermeden faaliyet göstermelerini talep ederler. Bu yaklaşım daha evvel ortakların sadece ekonomik kar beklentisi olduğu düşüncesinden, bir şirketin sadece ortaklarına değil ancak daha geniş “paydaşlar” grubuna karşı sorumlulukları olduğu kavramına dayanmaktadır. Bu doğrultuda paydaşlar, şirketin müşterileri, tedarikçileri, çalışanları, yasal düzenleyiciler, vergi otoriteleri ve faaliyette bulunulan sosyal çevre gibi büyük bir toplumsal grubu içermektedir. Bu yaklaşıma, yani ekonomik beklentilere çevresel ve sosyal bir duyarlılıkla denge içinde bakılmasına ”sürdürülebilirlik” denmektedir. Bir diğer deyişle şirketlerin sosyal ve çevresel sorumluluklarının da olması ve tüm iş süreçleri ve karar alma mekanizmalarına bunları dahil etmesidir. Niye Şimdi? Sürdürülebilirlik kavramının günümüzde bu kadar ön plana çıkmasının bir çok nedeni vardır: Öncelikle şirketlerin uluslararası bir yapıda çok büyük organizasyonlar haline gelmeleri onlara toplumsal ve çevresel sorumluluklar da yüklemiştir. Bu geçmişte sadece hükümetlerle ilişkilendirilen alanlarda da şirketlere rol düştüğünü göstermektedir, Günümüzdeki entegre iş yapış şekilleri (tedarik zinciri) şirketleri tüm tedarik zinciri sürecinde sorumlu davranmaya itmektedir, Komünikasyon teknolojilerinin gelişimi, bir şirketle ilgili herhangi bir ülkedeki negatif bir gelişmenin çok kısa bir sürede tüm dünyada etkileşim sağlamasına neden olmuştur. Bu doğrultuda, şirketler faaliyette bulundukları tüm coğrafyalarda sorumluluk sahibi olarak davranmak durumuna girmişlerdir, Yatırımcılar yatırım kararları alırken şirketlerin sadece finansal performanslarına değil aynı zamanda sosyal ve çevresel performanslarına da bakmaktadır. Orta ve uzun vadede bu doğrultuda çalışan şirketlerin ortaklarına da değer yaratacağı bilinci oluşmuştur, Müşteriler ve tüketiciler de artık şirketlerden ürettikleri ürünlerde ve hizmetlerde sorumluluk sahibi olmalarını beklemektedirler. Tüketici bilinçlenmesi belki de günümüzde şirketleri bu alanda davranmaya iten en önemli neden olmaktadır, Günümüzde tüm paydaşlar şirketlerden şeffaflık ve kurumsal yönetişim beklemektedirler. Toplumun tüm kesimleri şirketlerden şeffaf olmalarını ve hesap verebilir olmalarını beklemektedir. Bu şeffaflık basit mali tabloların açıklanmasından ziyade üretilen ürünler ve hizmetlerin toplumun geneline ve çevreye olan etkilerini de içermektedir, Küresel düzeyde meydana gelen iklim değişikliği gibi çevresel felaketler de tüm iş dünyasını bu konularda duyarlı olmaya zorlamaktadır.